Citater fra bogen

Citater fra antologien "Der relationelle menneske. Personalisme i perspektiv".

"Alle menneskers liv skabes af relationer til andre. Den moderne velfærdsstat har ikke haft meget øje for dette. Tværtimod er mennesket blevet set som individ frem for som et menneske-i-relation-til-verden."

                      Elsebeth Gerner Nielsen, rektor, Designskolen Kolding

 

"Personalismens menneskesyn har perspektiver, som kan lede os på vej tilbage til forståelsen af de grundlæggende forhold, til forståelsen af det relationelle menneske."

                      Peter Kemp, dr. theol. og phil., professor emeritus

 

"Efter årtier med stadig mere selviskhed og kulde er samarbejde og tillid på vej tilbage på dagsordenen. Vi hænger mere sammen end vi forestillede os. Empati og åbenhed er vigtigere end vi vidste."

                      Tor Nørretranders, forfatter, foredragsholder og debattør

 

"Vi må aldrig læne os tilbage og tro, at tingene ikke kan blive bedre. Stilstand er ikke bare en illusion, det er starten på tilbageskridt. Relationsarbejdet kræver konstant opmærksomhed og umage."

                      William Rentzmann, tidl. direktør for Kriminalforsorgen

 

"Som samfund er vi således fanget i en uløselig politisk dilemmasituation, hvor borgerne ikke oplever at have ejerskab til samfundet og dets værdier. De oplever afmagt og apati og lever i realiteten i deres egen verden."

                      Preben Melander, professor, iscenesætter af SACRE og centerdirektør,               Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS

 

"Udviklingen af velfærdsstaten har også betydet, at stat og kommune har overtaget flere af de opgaver, der tidligere lå i det civile samfund. Det har øget den individuelle frihed og uafhængighed, men det afføder også alt for ofte ensomhed og isolation fra det omgivende samfund."

                      Elsebeth Gerner Nielsen, rektor, Designskolen Kolding

 

"At lære at tænke relationelt kræver en kopernikansk revolution: Det er nødvendigt at lære at se livet fra et relationelt perspektiv, i modsætning til at se det fra en materialistisk eller individualistisk vinkel."

                      Michael Schluter, initiativtager til „Relational Thinking” i Cambridge

 

"En frihedsforståelse, som orienterer sig mod det fælles bedste, finder vi også hos de personalistiske tænkere, der på samme måde som Grundtvig forbandt denne forståelse med menneskets iboende værdighed."

                      Regner Birkelund, professor, ph.d. & dr.phil., Syddansk Universitet

 

"King mente, at menneskers værdi og en retfærdig behandling er essensen af velfærd, og at vi er i konstant fare for at miste dette og umenneskeliggøre os selv gennem grådighed og udbytning af hinanden."

                      Myron Moses Jackson, professor i filosofi, USA

 

"Tanken om menneskers gensidigt forbundne værdighed indebærer for både Tutu og personalister, at mister et menneske sine medmennesker – hvis medmennesket bliver en fremmed, en uvedkommende – så vil det fremmedgøre mennesket fra sig selv."

                      Peter Lodberg, lektor og dr. theol

 

"Det er, når vi møder „det anderledes“ eller „det uforståelige“, at vores menneskesyn bliver ekstra vigtigt."

                      Malene Fenger-Grøndahl, journalist, forfatter og foredragsholder

 

"Det enkelte menneskes identitet og udfoldelsesmuligheder hænger sammen med relationen til medmennesket. Det vil sige, at hvis det enkelte menneske mister eller fremmedgøres i relationer, da mister det en del af sig selv eller fremmedgøres for sig selv."

                      Dorte Toudal Viftrup, psykolog

 

"I vores kultur er der en kollektiv fortrængning af magtesløshed. Vi vil så gerne være perfekte. Men vi kan ikke leve op til det. Vi slår os på det. Det er ikke muligt at være perfekt."

                      Preben Kok, sygehus- og sognepræst

"I renæssancen så man tilbage i historien for at fatte, hvad der var gået tabt i den mørke middelalder. På samme måde efterlyser personalismen også de fikspunkter for fællesskabet, som vi er ved at miste."    

                      Karsten Auerbach, billedkunstner, facilitator og foredragsholder 


 

"Nedprioritering af relationsdannelsen som forudsætning for et højt fagligt udbytte og udvikling af livsduelige mennesker risikerer at bringe vores særlige danske dannelsessyn i fare. Vi risikerer at sætte noget fundamentalt over styr."

                      Casper Rongsted og Rasmus Schiellerup, læringskonsulenter og ledere af         projektet „Verdens bedste danske skole”

 

"Vi har brug for en fornyet etik for relationelt ansvar, som kan medvirke til at forhindre det europæiske samfund i at glide mod den form for ekstremisme, som har forårsaget så stor skade i fortiden."

                      Michael Schluter, initiativtager til „Relational Thinking” i Cambridge

 

"Organisationens eller virksomhedens relationer bliver med andre ord deres vigtigste kapital. Relationel kapitel udgør sammen med for eksempel finansiel kapital og produktionskapital organisationers fundament og værdi."

                      Michael Schluter, initiativtager til „Relational Thinking” i Cambridge

 

"I mange samfund har fælles religion udgjort et middel til at fremme „det fælles bedste“. Men med udvikling af det moderne samfund og indførel- se af demokrati for godt 200 år siden i Europa, blev religion efterhånden en fri og privat sag. Det medførte et behov for en anden forståelse af „det fælles bedste“."

                      Ove Korsgaard, professor ved DPU på Aarhus Universitet

 

"Mennesket er fra naturens hånd ikke skabt som myndig samfundsborger. At blive det kræver (ud)dannelse og opdragelse af aktive borgere, der føler det som et ansvar at deltage i fastsættelsen og fordelingen af samfundets værdier."

                      Ove Korsgaard, professor ved DPU på Aarhus Universitet

 

"De klassiske ideologiers politiske bannerførere har sovet i timen og er blevet taget som gidsler af den såkaldte nødvendighedens politik rettet imod en bevarelse af status quo og en beskyttelse af samfundets beståen- de magtstrukturer. Herunder også de private bankers pengeskabelsespri- vilegium."

                      Rasmus Hougaard Nielsen, formand for Gode Penge,
og Tune Revsgaard          Nielsen, netværkskoordinator i Gode Penge

 

"Pointen er, at et jeg aldrig kan stå alene uden et vi, og at et vi uden respekt for et jeg aldrig kan fungere. Kapitalismen mangler empati for andre og de- res situation, mens socialismen ikke anerkender den enkeltes handleevne og deltagelse i modsætning til massesamfundets fremmedgørelse."

                      Myron Moses Jackson, professor i filosofi, USA

 

"I det perspektiv bliver det en grundopgave for samfundets institutioner, herunder skolen og sundhedsvæsenet, at opmuntre og involvere den enkelte til fællesskab, fordi det relationelle er kilden, hvorfra individuelle funktioner og kollektivistiske aspekter har sit udspring."

                      Dorte Toudal Viftrup, psykolog

 

"Det enkelte menneskes engagement, eksistens og valg i livet er altid relateret til medmennesket, ligesom disse bliver realiseret igennem og i kraft af medmennesket."

                      Dorte Toudal Viftrup, psykolog

 

"God integration kan sammenlignes med et godt parforhold. I et parforhold skaber de to partnere i fællesskab et hjem, som danner ramme om deres nye livsfællesskab."

                      Bent Dahl Jensen, redaktør for netavisen Sameksistens.dk

 

"Partnerskabets mening ligger i at „være og gøre sammen“. Synonymerne for partnerskab er ord som samarbejde, samvirke, relationer, forbindelser med mere."

                      Karin Lautrup Ramachandra, bachelor i rådgivning, bosiddende i Sri Lanka

                     

"Der findes ingen genvej til ægte relationer. Relationer kan ikke undgå at være tidskrævende. Relationer skal opbygges, og hvor der er store magtforskelle, kræver dette meget arbejde."

                      Karin Lautrup Ramachandra, bachelor i rådgivning, bosiddende i Sri Lanka

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk